EKT Ry säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon-Kirkkonummen Taksit Esbo - Kyrkslätt Taxi EKT ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Toiminta-alue on Espoon kihlakunta (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Siuntio).

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueellaan luvanvaraista henkilöliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien yhteistoimintaa, valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi sekä pyrkiä kehittämään alueensa taksiliikennettä yhä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja parhaalla mahdollisella tavalla asiakaskuntaa palvelevaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttäväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia ja erilaista virkistystoimintaa. Yhdistys neuvottelee viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhdistyksen tarkoitusta koskevissa kysymyksissä sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä toimintaansa koskevissa asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään 5§:ssä tarkoitettuja maksuja sekä järjestää huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa myös vakuutusyhtiön vihjeasiamiestoimintaa.

Yhdistys on Suomen Taksiliitto ry:n ja maakuntansa alueella toimivan alueyhdistyksen jäsen. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä luvanvaraista henkilöliikennettä harjoittava yksityinen henkilö tai yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan hyväksi ansiokkaasti toimineen nykyisen tai entisen jäsenen.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen nykyisen tai entisen jäsenen.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa vain puhe- ja esityksenteko-oikeus.

Yhdistyksestä eroaminen

Halutessaan erota yhdistyksestä jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen vapautuu velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaa eroamista ensiksi seuraavan kalenterivuoden puolikkaan päättyessä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen ei noudata yhdistyksen, alueyhdistyksen tai Taksiliiton sääntöjä ja määräyksiä tai toimii muuten yhdistyksen etujen tai lain ja hyvien tapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksu kalenterivuoden loppuun mennessä.

Erottamisesta päättää hallitus.

Maksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat seuraavat vaalikokouksen määräämät maksut:

               1.   Kertakaikkinen liittymismaksu

               2.   Vuotuinen jäsenmaksu

               3.   Vuotuinen automaksu kutakin omistamaansa tai hallitsemaansa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävää autoa kohden.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan määrätä kertakaikkinen ylimääräinen jäsenmaksu.

Maksuista ovat vapaat yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen.

Yhdistyksen jäsenmaksuperintä voidaan suorittaa keskitetysti siten, että yhdistyksen, alueyhdistyksen ja Taksiliiton jäsenilleen määräämät maksu peritään samalla maksulomakkeella, mikäli yhdistys, alueyhdistys ja Taksiliitto niin sopivat.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, ei ole oikeutettu saamaan jäsenetuja.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain marras-joulukuun aikana paikassa, jonka hallitus määrää.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Määrätään puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten, työvaliokuntien, sekä tilintarkastajien palkkiot.
 2. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja (t) sekä erovuorossa olevien tilalle hallitukseen varsinaiset sekä varajäsenet, joiden toimikausi alkaa seuraavan vuoden alusta lukien.
 3. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja automaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 5. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti esittäneet hallitukselle 15. lokakuuta mennessä

Yhdistyksen tilikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuun aikana paikassa, jonka hallitus määrää.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen toimintakertomus.
 2. Kuullaan hallituksen toimintasuunnitelma.
 3. Esitetään tilinpäätös.
 4. Kuullaan tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti esittäneet hallitukselle 15. helmikuuta mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää kokouksiin yksi (1) äänivaltainen edustaja, joka edustaa kokouksissa vain yhtä jäsentä.

Jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla yksityisellä henkilöllä on yksi (1) ääni jota on käytettävä henkilökohtaisesti.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, joka pyritään valitsemaan Espoo/Kauniainen asemapaikka-alueelta, 2. varapuheenjohtaja, joka pyritään valitsemaan Kirkkonummi/Siuntio asemapaikka-alueelta, kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.

Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Kussakin vaalikokouksessa puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Varapuheenjohtajat ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten on oltava liikenneluvan omaavia yhdistyksen jäseniä tai yhteisöjäsenen liikenteestä vastaava henkilö. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä (4)varsinaista jäsentä tai heidän tilallaan toimivaa varajäsentä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät

 • Valita toiminnanjohtaja, työvaliokunnat ja muut tarpeellinen henkilökunta ja päättää palvelussuhteiden ehdot.
 • Kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset.
 • Ratkaista jäsenanomukset sekä päättää jäsenten erottamisesta.
 • Huolehtia yhdistyksen, alueyhdistyksen ja Taksiliiton sitä sitovien päätösten täytäntöönpanosta.
 • Laatia toimintakertomus.
 • Laatia toimintasuunnitelma.
 • Laatia tulo- ja menoarvio.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Hoitaa muut lain ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämät ja yhdistyksen kokouksen määräämät tehtävät.

10§

Työvaliokunnat

Työvaliokunnat toimivat hallituksen alaisuudessa.

 1. Espoon / Kauniaisten asemapaikka-alueen työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 1. varapuheenjohtaja, kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
 2. Kirkkonummen / Siuntion asemapaikka-alueen työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 2. varapuheenjohtaja, kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Työvaliokuntien sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Työvaliokuntien tehtävänä on hallituksen toimeksiannosta valmistella hallituksen käsittelyä varten asiat, jotka koskevat työvaliokunnan edustamaa asemapaikka-aluetta. Työvaliokuntien tulee esittää hallitukselle selkeät päätösehdotukset.

11§

Kokouskutsut

Kokouskutsut toimitetaan kirjallisesti jäsenille. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

12§

Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja taikka toiminnanjohtaja kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi erikseen antaa nimenkirjoitusoikeuden tietylle henkilölle.

13§

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tilikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen tilikokousta.

14§

Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen tai jäsenen aloitteesta.

Sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Ennen yhdistysrekisteriin merkitsemistä on sääntömuutokselle saatava Taksiliiton hyväksyntä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

15§

Muilta osin noudatetaan lakia yhdistyksistä

Tulostettava versio

 

Powered by Aava 3